Hur påverkas munhälsan av tobak?

Nikotin i olika former och sjukdomar i munhåla och svalg.

Rökning, som rent allmänt är mycket dåligt för hälsan kan också i munhålan orsaka en del sjukdomstillstånd.

Tandlossning

Ett stort antal undersökningar har visat att rökning är en av de viktigaste bidragande orsakerna till att parodontit (tandlossning) utvecklas. Den som röker och har drabbats av begynnande tandlossning kan förbättra möjligheterna dramatiskt att slippa förlora sina tänder om han/hon slutar att röka. En tandköttsoperation görs ibland för att förbättra möjligheterna för en eller flera tänder att inte gå förlorade p.g.a. att tandlossningen gått ganska långt. Det är i själva verket en förutsättning för att det ska vara någon mening med en tandköttsoperation att patienten inte är rökare.

Vad gäller andra former av nikotin, såsom snus och olika typer av rökavvänjningsmedel är det mer osäkert om det har någon inverkan på tandlossningssjukdomen. Vill man vara säker bör inget nikotin användas.

Tobak och cancer i munhåla och svalg

Snusning och rökning är vanligt i vårt land. Bruket av snus ökar hos både män och kvinnor, men är vanligast bland män. Sambandet mellan tobak, i form av rökning och snus, och cancer i munhåla och svalg har beskrivits i några artiklar. Resultatet av dessa kan visa om rökning och snusning ger upphov till cancer i munhålan.

Cancer i munhåla och svalg är en av de tio mest frekventa cancertyperna över hela världen. Sverige är ett av de länder i Europa som har minst antal fall av cancer i huvud- och halsregionen. Majoriteten av cancerfall av denna typ i Sverige drabbar män.

Rökning är den vanligaste orsaken till cancer i munhåla och svalg, men det är ändå mycket farligare med rökning och alkohol tillsammans. Särskilt då alkoholkonsumtionen är stor.

I Asien förorsakar tuggtobak hög förekomst av cancer i munhåla och svalg. Oftast används tuggtobaken där tillsammans med Arecanöten (nöt från Arecapalm). Rökning tillsammans med denna nöt tycks ge ännu större risk för cancer i munhåla och svalg .

Risken för att få cancer i munhåla och svalg ökar med mängden tobak per dag och antalet konsumtionsår. Om man slutar röka avtar risken för cancer i munhåla och svalg. Efter 20 års uppehåll är det ingen förhöjd risk alls. Men det är av avgörande betydelse hur länge och hur mycket man rökte innan man slutade.

Undersökningar gjorda både i Sverige och USA visar att snus utgör en liten risk för cancer i munhåla och svalg, trots att vissa ämnen i snus enligt djurförsök är cancerframkallande.

Svenskt snus är mjukt och tillverkat av ojäst tobak, huvudsakligen mörk Virginiatobak blandad med Kentuckytobak. De flesta svenska snusare använder svensktillverkat snus. Det svenska snuset används nästan enbart i Sverige och i de nordiska grannländerna. De största konsumenterna finns i den norra delen av landet. Där är förekomsten av cancer i huvud- och halsregionen låg. Däremot är förekomsten av den cancerformen högre i Stockholms- och Göteborgsregionerna, men där är konsumtionen av snus lägre än i övriga landet.

I världen har Sverige haft den största konsumtionen av snus per capita under 1900-talet, men trots detta är antalet fall av cancer i munhåla och svalg få. I West Virginia, USA , används mycket snus, men i denna del av USA är dödligheten p.g.a. cancer i munhåla och svalg lägre än i övriga USA.. Det finns inga klara belägg för förhöjda cancerrisker hos snusare som använder snus av svensk typ.

Det finns heller inga klara belägg för att risken för cancer i munhåla och svalg inte skulle vara förhöjd för dem som använder snus av svensk typ. Rökning är en av de viktigaste orsakerna till cancer i munhåla och svalg, men vid samtidig stor alkoholkonsumtion mångdubblas risken.

Vad gäller snus visar den svenska undersökningen att det inte finns någon ökad cancerrisk, trots att svenskt snus innehåller cancerframkallande ämnen, medan i socialstyrelsens värdering av snusets hälsorisker, håller man å ena sidan med, men å andra sidan sägs att man inte kan dra några slutsatser att snusningen inte ökar cancerrisken.

Snusning är ändå att föredra framför rökning och bör rekommenderas till rökare som ett bättre val, förmodligen ett bra alternativ till de medel för rökavvänjning som idag finns på marknaden.

Framhållas bör dock att det ur hälsosynpunkt troligen är allra bäst att helt avhålla sig från nikotin i alla former.